PARK U KOSTELA

Fáze projektu: Projekt

Začátek projektu: 2020

Plánované dokončení: 2020

Tagy: architektura, město, rekonstrukce, stavba, veřejná prostranství, zeleň

  • Jednotlivé fáze projektu
  • Projekt

Zpracovaný projekt zahrnuje tvorbu nového parku v intravilánu ve městě Bystřice. Jde o realizaci nového parku poblíž Ješutova náměstí. Místo budoucího parku se nachází přímo pod kostelem sv. Šimona a Judy, ohraničeno ulicemi U Potoka a Kostelní. V posledních letech se jednalo o prostor téměř nevyužívaný. Prostor byl z části pronajatý a oplocený. Velikou částí do prostoru zasahovaly vysázené, vzrostlé a dnešním poměrům již nevyhovující zeravy, jak ze stránky funkční, tak ze stránky estetické. Zbytek prostoru tvořil občasně sekaný travní porost. Díky těmto vlivům prostor působil velmi malým a nevýrazným dojmem. Prostor byl takřka nevyužívaný. Všechny tyto vlivy vedly k potlačení kvalit tohoto místa, ačkoli se nachází v těsné blízkosti centra a historického kostela.
Ze zmíněných důvodů byl tento prostor vybrán k vytvoření nového a klidného parku u kostela. Bude se jednat o první typ moderního parku v Bystřici a jejím širokém okolí. Moderností se rozumí využití dosavadních nejmodernějších technologií při tvorbě parků a veřejné zeleně, využití nových kvalitních materiálu a prvků drobné architektury, a to především s využitím rozmanitého množství rostlin hodících se do této lokality.
Toto vše povede k vytvoření fungujícího systému s rozmanitou flórou, ale i faunou a plocha tak začne plnit všechny své funkce. K ploše se přidruží ještě drobná architektura, která bude zakomponována do daného návrhu. Mezi prvky této drobné architektury se řadí především části městského mobiliáře jako jsou lavičky, koše, osvětlení, stojany na kola, informační tabule a další.
Cílem projektu je vytvoření nového parku v Bystřici tak, aby vznikl ucelený a funkční celek s druhově rozmanitým ekosystémem, který bude zároveň plnit reprezentační úlohu v daném městě. Opatření bude realizováno především vysázením domácích druhů stromů v jejich varietách, dále keřů, trvalek, či cibulovin v rámci rozlehlých záhonů, které lemují celý park kolem dokola. Pro novou výsadbu jsou zvoleny domácí druhy dřevin, jako například lípy, jeřáby a dub. U výsadby trvalek půjde například o šalvěje, třapatovky, denivky, bergénie, orlíčky, kakosty, hvězdnice, jahodníky a mnoho dalších. Samozřejmou součástí navrhovaných opatření je i péče o zeleň ze strany obce.
Realizací navrhovaných úprav projektu dojde k vytvoření funkčního, propojeného a uceleného sytému zeleně v sídle. Vytvořením parku, který bude pohodlně průchozí po nově vzniklých mlatových cestách, jež budou zasazeny mezi trvalkovými záhony a travnatými partery, dále zajímavým stromovým a keřovým patrem, dojde nejen ke zlepšení a zvýšení biodiverzity a ekologické stability v dané oblasti, ale i k příjemnějšímu žití a relaxaci místních obyvatel. Vliv na stávající ekosystémy bude naprosto příznivý.
Zmíněnou realizací navrhovaných opatření nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění ekosystému. Během realizace může docházet ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v daném místě. Území nezasahuje do zvláště chráněné oblasti, oblasti s výskytem většího a významnějšího počtu živočišných druhů.
Zajímavostí celé této akce je, že se jedná, jak už bylo jednou zmíněno, o zcela nové a ve zdejší krajině dosud nerealizované dílo, do kterého se zapojí v rámci soutěže Lipová ratolest deset zahradnických škol z celé ČR. Každá škola vyšle tým studentů, kteří budou po tři dny pracovat na předem daném úseku parku a osvojí si tak zahradnické činnosti v praxi. Po třech dnech práce proběhne hodnocení odvedené práce a následné vyhodnocení nejlépe odvedené práce na novém parku. Soutěž Lipovou ratolest pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. společně s městem Bystřice.

Odkazy

LIPOVÁ RATOLEST - http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/lipova-ratolest/ 

LIPOVÁ RATOLEST 2020 Bystřice - http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/lipova-ratolest/bystrice-2020/ 

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ - http://www.szuz.cz/cs/

Dokumenty ke stažení

Soubor
Projekt

Vloženo: 27.4.2020

Autor: Bc. Vít Dvořák

Stáhnout