Zastavovací studie Bystřice Západ

Fáze projektu: ZASTAVOVACÍ STUDIE

Začátek projektu: 2019

Plánované dokončení: 2030

Tagy: architektura, město, úřad, veřejná prostranství, zeleň

  • Jednotlivé fáze projektu
  • ZASTAVOVACÍ STUDIE

Urbanistická struktura je navržena především s ohledem na obytnost lokality s ambicí eliminovat nepříznivé akustické dopady silniční dopravy. Jádro oblasti tvoří blok bytových domů s poloveřejnými dvory, které sousedí se stávajícími bytovými domy podél ulice Nová. Blok bytových domů je obklopen prstencem parcel pro rodinné domy, které navazují na individuální zástavbu u sportovního areálu a plánovanou výstavbu pod náspem silnice I/111.
Veřejná prostranství (viz C.04) jsou situována v jádru lokality především v souboru bytových domů a v jejich okolí.
Rozptýlením požadované výměry veřejných prostranství do více ploch je dosaženo jejich přívětivých dimenzí a proporcí. Filtrem, ktrerý vymezuje i spojuje stávající a navrhovanou zástabu, je promenádní park, který navazuje na parter bytových domů v ulici Nová. Západní okraj území pod protihlukovým valem bude tvořen zeleným pásem přírodního charakteru s cyklostezkou.
Dimenze a uspořádání staveb je navrženo především s ohledem na šíření hluku, tj. nejblíže k železnici a silnici I. třídy jsou situovány nízkopodlažní rodinné domy, které jsou chráněny protihlukovými opatřeními podél silnice a železnice a které zároveň pomáhají chránit středněpodlažní zástavbu bytových domů.

Odkazy

Dokumenty ke stažení

Soubor
Koncept zastavovací studie

Vloženo: 23.6.2020

Autor: Atelier VAS

Stáhnout
Soubor
Karta projektu

Shrnutí projektu v PDF

Stáhnout